Zbiórka do puszek na pomoc dla Ukrainy, 24 kwietnia 2016 r.

Zgodnie z prośbą Ojca Świętego Franciszka w dniu 24 kwietnia 2016 r. we wszystkich kościołach w Europie odbyła się zbiórka do puszek na pomoc humanitarną dla Ukrainy.

Zebrane ofiary z kościołów naszej Archidiecezji zostaną przez pośrednictwo Kurii przekazane do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej.


Informacje na temat sytuacji humanitarnej na Ukrainie

Konflikt zbrojny na wschodniej Ukrainie rozpoczął się na wiosnę 2014 roku i, pomimo zawieszenia broni z września 2015, nadal trwa, pociągając za sobą ofiary powodowane przede wszystkim przez ogromną liczbę nieusuniętych min i przez nieustanny ostrzał artyleryjski. Udokumentowanych ofiar śmiertelnych jest ok. 9000, a do nich należy dołączyć zaginionych i jeńców, często przetrzymywanych nielegalnie. Sytuacja niestabilności, nieustanne zagrożenie zbrojne i szerzenie się uzbrojonych, niekontrolowanych band, sprawiają, że ludność jest poddana ciężkim doświadczeniom, nie tylko na terenach bezpośrednio objętych walkami, ale także w całym kraju. Obraz ten pogarsza ogólna sytuacja ekonomiczna, będąca skutkiem ogromnej inflacji, która drastycznie redukuje siłę nabywczą: ponad 500 000 osób pilnie potrzebuje żywności. Szacuje się, że jest ponad półtora miliona wysiedlonych wewnątrz kraju.

W regionach bezpośrednio objętych wojną największe potrzeby notuje się w sektorze sanitarnym: ponad 120 centrów sanitarnych zostało uszkodzonych albo zniszczonych. Szczególnie zagrożone są kobiety ciężarne i rodzące, a niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się AIDS i gruźlicy jest bardzo duże. Brakuje środków znieczulających i często dokonuje się operacji bez znieczulenia. Tam, gdzie jeszcze można znaleźć leki (wiele aptek zostało zamkniętych), ich cena wzrosła do poziomów nieosiągalnych.

W regionach, które najbardziej odczuwają skutki konfliktu, z ogromnymi trudnościami przebywa aktualnie około trzech milionów osób, których większość to ludzie starsi, którzy nie byli w stanie opuścić strefy walk.

Jeśli chodzi o mieszkania, zostało uszkodzonych od 12 000 do 15 000 domów, ponad 1 000 kompletnie zniszczonych. Ze względu na niskie temperatury, sytuacja stanie się szczególnie dramatyczna w okresie jesiennym i zimowym.

Wiele dzieci nie może uczęszczać do szkoły. 200 000 znalazło schronienie na terytorium Ukrainy poza terenem dotkniętym konfliktem: co czwarte dziecko jest wysiedleńcem. Wiele z nich jest dotkniętych poważnymi formami traumy psychologicznej z powodu przemocy, której były świadkami albo której doświadczyły: niektóre z nich straciły nawet umiejętność czytania i pisania.

Sytuacja konfliktu jest główną trudnością w poszukiwaniu rozwiązania kryzysu humanitarnego. Przede wszystkim obowiązują ograniczenia w imporcie dóbr komercyjnych, w tym także leków, jak również wielkie trudności w dotarciu pomocy międzynarodowych na tereny najbardziej dotknięte konfliktem.

Na te ogromne problemy społeczeństwo reaguje z nadzwyczajną odpornością. W terenie najbardziej skuteczna jest pomoc ze strony wyznań religijnych. Wśród nich także katolicy, którzy na Ukrainie stanowią mniej więcej 10% ludności i reprezentują niewielką mniejszość w części kraju, która najbardziej cierpi, są w pełni zmobilizowani, żeby pomagać potrzebującym, choć nie są w stanie sprostać ogromowi najpilniejszych braków.

W związku z tym, Stolica Święta przygotowuje konkretne inicjatywy skierowane do całej ludności, bez względu na przynależność religijną czy wyznaniową, mając na celu wyjście naprzeciw zagrożeniom humanitarnym, zwłaszcza na terenach, gdzie sytuacja jest najbardziej krytyczna. Dlatego jest przygotowywana procedura dla zebrania i wyboru projektów do sfinansowania według oceny specjalnej Komisji działającej in loco; Papieska Rada „Cor Unum” zajmie się zatwierdzeniem i oceną zarządzania technicznego funduszami, z którego będzie przedstawione odpowiednie sprawozdanie.


Źródło: www.przemyska.pl

Zobacz także: www.episkopat.pl